cup Време е да обявим победителите от играта! cup

gift  Ваня Петкова печели 1 бр. Bioderma ABCDerm H2O мицеларен разтвор с помпа 1 л.

gift  Николай Арсов печели 1 бр. бебешко светещо одеяло

gift  Мария Тенева печели 1 бр. бебешко светещо одеяло

gift  Десислава Цекова печели 1 бр. плюшена играчка

gift  Неда Йосифова печели 1 бр. плюшена играчка

Честито! Ще се свържем с печелившите участници на посочения от тях имейл, за да уточним получаването на наградите.

 

 

ПЪЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТОМБОЛА В АПТЕКИ НОВЕ ФАРМ В ПЕРИОДА 15.09.- 29.09.2021 г.

 

I. ПЕРИОД НА ИГРАТА

Томболата (или наричана още „Играта“) е с период на провеждане от 15.09.2021 г. до 29.09.2021 г. включително и се провежда във всички магазини /физически обекти и онлайн/ на аптеки Нове Фарм в гр.София и гр.Перник.

II.ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

МЕДЕЯ 2222 ЕООД, гр. Свищов 5250, ул. Димитър Шишманов № 4, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК BG203105528, наричано по-долу „Организатор”. Решението на МЕДЕЯ 2222 ЕООД за провеждане на Играта съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Участието в Играта е обвързано с покупка на минимална стойност над 15,00 (петнадесет) лв. с ДДС на продукти за бебето и детето от асортимента на аптеки Нове Фарм в периода от 15.09.2021 г. до 29.09.2021 г., като видът и марката на закупените продукти за бебето и детето нямат значение.

2. В Играта може да участва всяко лице, което в периода от 15.09.2021 г. до 29.09.2021 г. включително е извършило покупка на минимална стойност над 15,00 (петнадесет) лв. с ДДС на продукти за бебето и детето от асортимента на аптеки Нове Фарм.

IV. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

Играта се провежда на територията на Република България във всички магазини /физически обекти и онлайн/ на аптеки Нове Фарм в гр.София и гр.Перник.

V. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

1. Всяко лице, което е извършило покупка на минимална стойност над 15,00 (петнадесет) лв. с ДДС на продукти за бебето и детето от асортимента на аптеки Нове Фарм в периода от 15.09.2021 г. до 29.09.2021 г. включително, може да участва в играта, след като се регистрира за участие по указания по-долу ред.

2. След направена покупка, отговаряща на условията по т. 1 от Раздел III и за да може да участва в томболата, клиентът следва да направи регистрация в създадената за целите на играта онлайн платформа, достъпна чрез официалната страница на Организатора: https://aptekanove.bg/registracija-na-kasova-belezhka

При регистрацията клиентът следва да въведе следните данни:

име и фамилия

e-mail за контакт

телефонен номер за контакт

снимка на касов бон/ онлайн фактура

3. Регистрацията за участие в играта може да бъде направена в периода от 15.09.2021 г. до 29.09.2021 г. включително.

4. С един касов бон за извършена покупка над 15,00 (петнадесет) лв. с ДДС на продукти за бебето и детето от асортимента на аптеки Нове Фарм в периода от 15.09.2021 г. до 29.09.2021 г. включително може да се участва само веднъж в томболата.

5. За участие в играта могат да се регистрират неограничен брой касови бонове, но всеки от тях трябва да бъде за извършена покупка на минимална стойност над 15,00 (петнадесет) лв. с ДДС от продуктите за бебето и детето асортимента на аптеки Нове Фарм в периода от 15.09.2021 г. до 29.09.2021 г. включително. Регистрирани касови бонове за извършени покупки за бебето и детето извън периода от 15.09.2021 г. до 29.09.2021 г. включително или за извършени покупки за бебето и детето на стойност под 15,00 (петнадесет) лв. с ДДС в периода на играта, както и за покупка на други продукти от асортимента на Организатора, извън асортимента за бебето и детето, се изключват от разпределянето на наградите от Томболата. От касовия бон за участие в томболата се изключва покупката на мляко за кърмачета и малки деца до 12 месеца.

6. Всички регистрирали се участници следва да пазят касовия бон, с който са извършили покупката си и който са регистрирали за участие в играта. В случай че спечели награда, участникът трябва да представи касовия бон за справка в оригинал, за да може да получи наградата си.

VI. НАГРАДИ. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

1. Участниците в играта участват за спечелването на следните награди:

1 бр. Bioderma ABCDerm H2O мицеларен разтвор с помпа 1л.

2 бр. бебешко светещо одеяло

2 бр. плюшени играчки

2. С всеки регистриран касов бон за участие в Играта участникът може да спечели само една от посочените в т. 1 награди.

3. Тегленето на имената на печелившите ще се извърши на случаен томболен принцип в Централния офис на аптеки Нове Фарм на 30.09.2021 г. Тегленето ще се извърши от тричленна комисия в състав по избор на Организатора чрез уеб базирана система за теглене на печеливши на случаен принцип. Допълнително, по описания начин, ще бъдат изтеглени и пет (5) броя резервни участници, които ще получат награда, в случай, че някой от първоначално изтеглените печеливши се откаже от нея или не я потърси в упоменатия по-долу срок за получаване.

VII. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

1. Имената на всички печеливши участници ще бъдат публикувани на Facebook и интернет-страницата на Организатора https://aptekanove.bg/. Допълнително, в деня на теглене на наградите служител на Организатора ще се свърже с всички печеливши участници чрез електронно съобщение на посочения от тях имейл-адрес или по телефон за уточняване на условията и начина на получаване на спечелените награди.

2. Наградите могат да бъдат получени от спечелилите ги участници най-късно до 15.10.2021 г. в избрана от тях аптека от веригата на Нове Фарм /линк към аптеките/.

3. При получаването на наградата печелившият участник трябва да представи на служителите на Организатора в съответния магазин личната си карта за идентификация, както и оригиналът на касовия бон, с който е извършена покупката. В случай, че участникът, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и своята лична карта за идентификация.

4. Спечелилите награди участници, които в срок до 29.10.2021 г. не са потърсили своите награди, губят правата си върху тях. Ако по непредвидени обстоятелства извън контрола на Организатора, спечелилите участници не могат да получат наградите си в посочения в т. 2 срок в избраните от тях магазини, Организаторът ще се свърже допълнително с печелившите на посочения от тях телефон за уточняване за начина, по който ще им бъдат предоставени наградите.

5 . Участник в Играта, спечелил награда съгласно тези условия и правила, няма право на замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с замяната й с продукти от асортимента на Организатора.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

1. С факта на регистрация за участие в Играта участникът се съгласява, че предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в активността и за получаване на наградата лични данни, като се съгласява тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора за целите на играта, в това число за целите на обявяване имената на печелившите и получаване на наградите.

2. Всеки печеливш участник може по собствен избор и по собствено желание да се съгласи, че в случай че спечели награда от Играта, да бъде фотографиран, излъчван, показван и обявяван по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни и печатни медии, без за това да му се дължи каквото и да било възнаграждение от страна на Организатора. Съгласилите се печеливши участници попълват нарочна декларация за съгласие, изготвена и предоставена от Организатора за използване на снимките от страна на Организатора за маркетингови цели.

3. Организаторът на Играта се задължава при събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни, доколкото такива са събрани в рамките на играта, да спазва разпоредбите на цялото действащо към всеки един момент законодателство относно защитата на личните данни, в това число Регламент 2016/679, Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, както и да използват предоставените лични данни само за посочените в настоящите правила цели. Всеки Участник има право на достъп до предоставените от него лични данни, право на тяхното коригиране, изтриване, ограничаване на обработването им, право на възражение срещу обработването им, както и правото на преносимост на данните в съответствие с българското и европейското законодателство за защита на личните данни на физическите лица. Във връзка със защитата на личните данни всеки участник може да осъществи контакт с Организатора на посочените в началото на настоящите правила координати (адрес на управление на Организатора).

4. По искане на всеки участник Организаторът ще предостави информацията, която съгласно приложимото национално и европейско законодателство е длъжен да му предостави и ще окаже пълно съдействие при упражняването на правата като субект на лични данни, доколкото тяхното упражняване отговаря на изискванията на закона.

5. Всеки участник, който смята, че събирането и обработването на личните му данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или че правата му са били нарушени по някакъв начин, може да се обърне към компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на личните данни със следните координати:

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: [email protected]

Интернет страница: www.cpdp.bg

Телефон: 02/91-53-555

6. Всеки участник има право да упражни правата си на субект на лични данни чрез Комисията за защита на личните данни, и в частност в случаите на отказ от страна на администратор за предоставяне на задължителната информация, която съгласно ЗЗДЛ и Регламент (ЕС) 2016/679 администраторът е длъжен да предостави, както и в случаите на отказ от изискано коригиране, допълване, изтриване или ограничаване на обработката на лични данни.

7. В случай, че Организаторът установи, че участник е нарушил настоящите правила или е предоставил/попълнил неверни или непълни данни при регистрация в играта, Организаторът има право да не му предостави спечелената награда, а да предостави наградата на друг (резервен) участник, съобразно посочените по-горе правила.

8. В случай, че Организаторът установи неправомерно използване на лични данни от регистрирали се за участие в играта лица, с цел участие или получаване на награда, Организаторът има право да не допусне до участие в играта съответното лице, а ако лицето е спечелило награда – да не му я предостави, а да предостави наградата на друг (резервен) участник, съобразно посочените по-горе правила.

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Настоящите условия са публикувани на интернет-страницата на аптеки Нове Фарм https://aptekanove.bg/

2. Организаторът на играта си запазва правото да внася промени в настоящите условия през периода на Играта. В този случай промените влизат в сила от датата на публикуването им на интернет-страницата на Организатора https://aptekanove.bg/. Участниците в играта следва сами да проверяват на интернет-страницата за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.

Ако участник в Играта желае, може да получава регулярен бюлетин с информация за продукти и активности, свързани с продуктите от асортимента на Организатора. При регистрацията лицето, желаещо да получава бюлетина, посочва имейл адрес. Регистрацията за бюлетин не е условие за участие в Играта и може да бъде отказана по всяко време.