Печеливши от томболата "Купи продукти Биотрейд на aptekanove.bg в периода 21.03-27.03.2024г. и можеш да спечелиш една от трите награди Биотрейд Тройно активен крем 30мл" :

1.Гюлчин Шабан

2.Марина Златева

3.Полина Илиева

Честито на печелившите!

Колегите ще се свържат с печелившите на оставените в поръчките им координати! 

 

Купи продукти Биотрейд на aptekanove.bg в периода 21.03-27.03.2024г. и можеш да спечелиш една от трите награди Биотрейд Тройно активен крем 30мл

ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА

Организатор на Томболата е МЕДЕЯ 2222 ЕООД, гр. Свищов 5250, ул. Димитър Шишманов № 4, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК BG203105528. Решението на МЕДЕЯ 2222 ЕООД за провеждане на Томболата съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТОМБОЛАТА

Томболата ще се проведе с всички поръчки с продукти Биотрейд през сайта на Аптеки Нове https://aptekanove.bg/  за периода от 21.03.2024 г. до 27.03.2023 г.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА

Право на участие в Томболата има всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, направило поръчка през сайта на Аптеки Нове https://aptekanove.bg/  на продукти с марка Биотрейд в периода 21.03-27.03.2024г.

Участието се извършва по следния регламент: Купи продукти Биотрейд на https://aptekanove.bg/ в периода 21.03-27.03.2024г.

На 28.03.2024г. ще изтеглим ТРИМА победители.

Тегленето на победителите ще осъществим на случаен принцип.

 *За награда ще участват само поръчки с поръчки, в които има поне 1 продукт на марка Биотрейд в периода 21.03-27.03.2024г.

Един участник може да спечели само една награда независимо от броя направени поръчки в периода.

Печелившите ще бъдат обявени на 28.03.2024г. на https://aptekanove.bg/ в секция Блог.

В играта нямат право да участват служители на МЕДЕЯ 2222 ЕООД, и техни роднини по права линия без ограничения, както и администратори на фен страниците на Дружеството в социалните мрежи.

НАГРАДИ ОТ ИГРАТА

Общият брой на наградите, които ще раздаде МЕДЕЯ 2222 ЕООД, е 3 броя за целия период на играта.

Наградата е Биотрейд Тройно кативен крем 30мл.

Организаторът не е производител на разпределяните с настоящата игра награди.

На 28.03.2024 г. на сайта на Аптеки Нове https://aptekanove.bg/ ще бъдат обявени имената на победителите от играта, в секция Блог.

Ще се свържем с победителите на посочените в поръчката данни за контакт в седемдневен срок след обявяването на печелившите за да ни посочат удобен офис за доставка на наградата.

В случай че не успеем да се свържем с победител от играта в срок от 7 работни дни, считано от обявяването за спечелването ѝ, автоматично и безусловно губи правото да получи наградата.

Получаването на наградата от печеливш участник се извършва чрез изпращането ѝ на посочения от него офис на куриер Спиди на територията на Република България, чрез куриер за сметка на МЕДЕЯ 2222 ЕООД.

Легитимацията при получаване на наградите се извършва чрез представяне на лична карта.

ПУБЛИЧНОСТ НА ТОМБОЛАТА

Настоящите условия ще бъдат публично оповестени чрез банер на началната страница на сайта https://aptekanove.bg/ и в секция Блог на сайта https://aptekanove.bg/

ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Неспазване на условията за участие в Томболата.

ЛИЧНИ ДАННИ

Томболата се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените участници и тяхната награда от играта. Обявяването на победителите (спечелили награди) се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на тяхното име и презиме, с което са направили своята поръчка.  Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на Томболата.

Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в Томболата и да я използва, съгласно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците.

Данните на всички участници ще бъдат съхранявани от Дружеството в база данни.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТОМБОЛАТА

Организаторът има неотменимото право да прекрати Томболата, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение.

При прекратяване на томболата няма да бъдат връчвани награди, както и няма да бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата игра, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел Публичност на Томболата.

Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Томболата се решава по взаимна уговорка.

Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

Организирането, представянето, провеждането и регламента на Томболата по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.

Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от Томболата.

С приемането на условията и правилата, всеки участник се съгласява посочените от него данни (e-mail, адрес и име) да бъдат използвани само и единствено от ОРГАНИЗАТОРА на томболата за анкетиране, маркетингови проучвания, изпращане на електронен бюлетин и новини, както и други рекламни материали по време и след приключване на кампанията. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат в сила от момента на обявяването им на страницата на https://aptekanove.bg/ и имат неограничено действие във времето, независимо от приключване или прекратяване на Играта. Настоящите условия са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.