ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСА И СПЕЧЕЛИ!

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

 1. Организатор на Играта е МЕДЕЯ 2222 ЕООД, гр. Свищов 5250, ул. Димитър Шишманов № 4, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК BG203105528.
 2. Решението на МЕДЕЯ 2222 ЕООД за провеждане на Играта съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

 1. Играта ще се проведе в периода от 09.08.2021 г. до 11.08.2021 г.

ОБХВАТ НА ИГРАТА

 1. Играта се организира на български език и се провежда на официалната Facebook страница на търговска марка МЕДЕЯ 2222 ЕООД, а именно https://www.facebook.com/novepharm/

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

 1. Право на участие в Играта има всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което има регистрация и профил в платформата Facebook. Участието в Играта не е обвързано с покупка на стоки и/или услуги.
 2. Участието се извършва по следния регламент: Отговорете с коментар на зададения в поста на играта въпрос.

Една награда ще присъдим на този участник, който е отговорил в коментар и е изпълнил останалите условия.

Тегленето на победителя ще определим на случаен принцип и ще проследим дали са изпълнени условията за участие.

 *За награда ще участват само коментарите публикувани до 11.08.2021 г., които отговарят на темата зададена в поста.

 1. Един участник може да спечели само една награда/едно участие в определения етап от играта!
 2. Печелившят ще бъде обявен на 12.08.2021 г., на страницата ни във Facebook - https://www.facebook.com/novepharm/
 3. В играта нямат право да участват служители на МЕДЕЯ 2222 ЕООД, и техни роднини по права линия без ограничения, както и администратори на фен страниците на Дружеството в социалните мрежи.

НАГРАДИ ОТ ИГРАТА

 1. Общият брой на наградите, които ще раздаде МЕДЕЯ 2222 ЕООДе 1 брой за целия период на играта.

Наградата е 1 бр. ЮСЕРИН СЪН КРЕМ ЗА ЛИЦЕ ЕЙДЖ КОНТРОЛ SPF50+ 50МЛ

Организаторът не е производител на разпределяните с настоящата игра награди.

 1. На 12.08.2021 г. на страницата на МЕДЕЯ 2222 ЕООД, във Facebook - https://www.facebook.com/novepharm/ ще бъде обявено името на победителя от играта.

Победителят трябва да се свърже с нас на лично съобщение на страницата https://www.facebook.com/novepharm/в седемдневен срок след обявяването му, в който да посочи име и фамилия, телефон за връзка и адрес за доставка на наградата.

 1. В случай че победителят не се свърже с администратора и не потърси наградата си в срок до 7 дни, считано от обявяването за спечелването ѝ, автоматично и безусловно губи правото да получи наградата.
 2. Получаването на наградата от печеливш участник се извършва чрез изпращането ѝ на посочения от него адрес на територията на Република България, чрез куриер за сметка на МЕДЕЯ 2222 ЕООД.
 3. Легитимацията при получаване на наградите се извършва чрез представяне на лична карта.

ПУБЛИЧНОСТ НА ИГРАТА

 1. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Играта на Facebook страницата https://www.facebook.com/novepharm/, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

 1. Потребители, които публикуват нецензурни текстове, снимки или накърняват репутацията на марката неоснователно, както и общоприетите етични норми, се дисквалифицират, а коментарите им се изтриват без предупреждение.

ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Играта се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените участници и тяхната награда от играта. Обявяването на победителите (спечелили награди) се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на потребителскотоиме, с което са регистрирани във Facebook. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на играта. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на играта.

Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в играта и да я използва, съгласно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, извън публично известените от Facebook, станали му известни при участието им в играта.

 1. Данните на всички участници ще бъдат съхранявани от Дружеството в база данни.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

 1. Организаторът има неотменимото право да прекрати играта, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение.
 2. При прекратяване на играта няма да бъдат връчвани награди, както и няма да бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата игра, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел Публичност на Играта.
 2. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в играта се решава по взаимна уговорка.
 3. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.
 4. Организирането, представянето, провеждането и регламента на Играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.
 5. Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от играта.
 6. С участието си в Играта, участниците се съгласяват да спазват изцяло настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

С приемането на условията и правилата, всеки участник се съгласява посочените от него данни (e-mail, адрес и име) да бъдат използвани само и единствено от ОРГАНИЗАТОРА на Играта за анкетиране, маркетингови проучвания, изпращане на електронен бюлетин и новини, както и други рекламни материали по време и след приключване на кампанията. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат в сила от момента на обявяването им на страницата във Facebook - https://www.facebook.com/novepharm/и имат неограничено действие във времето, независимо от приключване или прекратяване на Играта. Настоящите условия са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.